MENUMENU
MENUMENU

2019 жылы 25 наурызда біздің мектепте 2«Б»сынып базасында «Жас Сарбаз» эксперименттік алаңы ашылды.

ЗЕРТТЕУДІҢ МАҚСАТЫ: Әскери-патриоттық тәрбиенің мақсаты-оқушылардың бойында азаматтық, маңызды рухани-адамгершілік және әлеуметтік құндылықтар ретінде патриотизмді дамыту, олардың бойында кәсіби маңызды қасиеттерді, қоғам өмірінің түрлі салаларында, әсіресе әскери және онымен байланысты басқа да үрдістерде, Мемлекеттік қызмет түрлерін, бейбіт және соғыс уақытында конституциялық және әскери борышқа адалдықты, жоғары жауапкершілік пен тәртіптілікті қалыптастыру.

ЭКСПЕРИМЕНТ ТҮРІ: іздеу

ЖОБАНЫ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ КЕЗЕҢІ:

ЗЕРТТЕУ ЕКІ КЕЗЕҢДЕ ЖҮРГІЗІЛЕДІ:

I КЕЗЕҢ: ПРОБЛЕМАЛЫҚ-іздеу (2019-2020ж.ж.) — зерттеу жұмысының басталуы: теориялық-әдіснамалық талдау

II КЕЗЕҢ: Тәжірибелік-эксперименттік (2020-2021 ж. ж.) — оқу пәндерін интеграциялау арқылы әскери — патриоттық орта негіздерін қалыптастыру бойынша тәжірибелік-эксперименттік қызметті табысты іске асыру үшін жағдайлар жасау және жетілдіру.

ЖОБАҒА ҚАТЫСУШЫЛАР:

мектеп әкімшілігі, педагогтар, «Қостанай қаласы әкімдігі білім бөлімінің Б. Момышұлы атындағы № 5 орта мектебі» ММ әскери қызметкері, оқушылар, ата-аналар.

ЖОБАНЫ ІСКЕ АСЫРУ МЕРЗІМІ:

Іс-шаралар атауы Іске асыру мерзімі Жауаптылар
Проблемалық-іздеу Қыркүйек-мамыр 2019-2020жж   Мектеп әкімшілігі, педагогтар, әскери қызметкерлер, оқушылар, ата-аналар
Тәжірибелік-эксперименттік Қыркүйек-мамыр 2019-2020жж   Мектеп әкімшілігі, ғылыми қызметкер, педагогтар, әскери қызметкерлер, оқушылар, ата-аналар

I КЕЗЕҢ: ПРОБЛЕМАЛЫҚ-ІЗДЕУ

Эксперименталды жобаның басты мәні, сабақтар арқылы оқушылар арасында әскери патриотизм негіздерінің білім деңгейін анықтау. Оқушылар, педагогтар, ата-аналар ортасы үшін диагностикалық құралдарды әзірлеу.

МАҚСАТЫ: экспериментке қатысушылардың әскери-патриоттық № 5 «А» мектеп-гимназиясында 2019 жылдың  13 желтоқсанында 3 «Б» сынып оқушылары «Жас сарбаз» әскери-патриоттық қозғалыс қатарына қабылданды.

Салтанатты  іс-шараның құрметті қонақтары ата-аналар,ардагерлер  және құқық қорғау  қызметтерінің және білім бөлімінің  мамандары, сондай-ақ мектеп –гимназаиясының бұрыңғы директоры Л.Н.Сарычева болды.  «Жас сарбаз»   сыныбының ашылу бастамашысы  осы кісі болатын.

Мұндай сыныпты ашуға Т.А.Синнермен оның оқушыларын алу кездей соқ таңдау болған жоқ,дәл осы сыныпта , Л.Н. Сарычева атап өткен басымдылықтары:лайықты балалар, ата-аналарының
түсінушіліктері және жауапты сынып жетекшісі.

25 марта 2019 года в школе-гимназии  открыта экспериментальная площадка

 «Жас Сарбаз»

на базе 2 «Б» класса

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ:  Цель военно-патриотического воспитания — развитие у учащихся гражданственности, патриотизма как важнейших  духовно-нравственных и социальных ценностей, формирование у них  профессионально значимых   качеств, умений и готовности к их активному проявлению в различных сферах жизни общества, особенно в процессе военной и других, связанных  с ней, видов государственной службы, верности конституционному и воинскому долгу в условиях мирного и военного времени, высокой ответственности и дисциплинированности.   

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ: военно-патриотический процесс обучения

ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ: Мероприятия с качественным внедрением  военно-патриотического направления через занятия вариативного курса .

ТИП ЭКСПЕРИМЕНТА: поисковый

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА:

ИССЛЕДОВАНИЕ БУДЕТ ПРОВОДИТЬСЯ В ДВА ЭТАПА:

I ЭТАП: ПРОБЛЕМНО-ПОИСКОВЫЙ (2019-2020г.г.) – начало исследовательской работы: теоретико-методологический анализ

II ЭТАП: ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ (2020-2021 г.г.) — создание и совершенствование  условий для успешной реализации опытно- экспериментальной деятельности по формированию основ военно-патриотической среды через интеграцию учебных предметов.

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА:

администрация школы, педагоги, военрук ГУ  «Средняя школа имени Б.Момышулы № 5 отдела образования акимата города Костаная», учащиеся, родители.

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА:

Наименование мероприятий Сроки реализации Ответственные  
Проблемно-поисковый Сентябрь-май 2019-2020гг   Администрация школы, педагоги, военрук, учащиеся, родители
Опытно-экспериментальный Сентябрь-май 2020-2021гг. Администрация школы, научный работник, педагоги, военрук, учащиеся, родители

Перспективный план инновационной деятельности (по этапам)

I ЭТАП: ПРОБЛЕМНО-ПОИСКОВЫЙ

Главная суть экспериментального проекта, выявить уровень знаний основ военного патриотизма среди учащихся через занятия. Разработать диагностический инструментарий для учащихся, педагогов, родительской среды.

ЦЕЛЬ: выявить возможности участников эксперимента для занятий основ военно-патриотического курса.

13 декабря 2019 года в школе-гимназии № 5 «А» учащиеся 3 «Б» класса были приняты в ряды военно-патриотического движения Жас Сарбаз.

Почетными гостями торжественного мероприятия были родители, ветераны и сотрудники правоохранительных органов, специалисты отдела образования, а также бывший директор  школы-гимназии Сарычева Л.Н.  Именно она стала инициатором создания класса Жас Сарбаз.

Выбор — открыть такой класс с  учащимися Синнер Т.А. был не случайным. Именно в этом классе Л.Н. Сарычева  отметила  главные приоритеты:  достойные дети, понимающие родители и ответственный классный руководитель.

После вручения значков Жас Сарбаз юные помощники полиции дали клятву быть достойными гражданами своей страны, быть примером для всех и никогда не запятнать честь мундира.