MENUMENU
MENUMENU

Диагностика познавательных процессов (одарённость учащихся) среди учащихся 3-х и 4-х классов

Желтоқсан айында педагог-психолог А.А. Ивушкина қашықтық форматта 3 және 4 сынып оқушылары арасында танымдық үдерістерді (оқушылардың дарындылығы) диагностикалады. Бұл зерттеу қарапайым және гимназия сыныптарындағы жалпы қабілеттердің даму деңгейін анықтау үшін оқушыларға арналған әдістерді саралауды қамтиды. Субтест деректерінде келесі мазмұн болды:

1) сөйлемдерді толықтыру: ойлаудың пайда болуы, ақыл-ой, нақты–практикалық шындық сезіміне баса назар аудару;

2) сөзді алып тастау: жіктеу, тіл сезімі, индуктивті сөйлеу ойлауы, ауызша мағыналарды дәл білдіру, сезіну қабілеті; рецептивті компонент қосылады.

3) ұқсастықтар: ауызша-логикалық ойлау, біріктіру қабілеті, ойлаудың қозғалғыштығы, индуктивті ойлау.

Осы зерттеудің қорытындысы бойынша психолог алынған мәліметтерді түсіндірді, талдау жасады, сынып жетекшілері мен оқушыларға қажетті ұсыныстар берді. Директор  жанындағы кеңесте А.А.Ивушкинамен осы зерттеудің егжей-тегжейлі талдауы дайындалып, қорытынды жасалды. Сынып жетекшілері үшін әлсіз оқушыларды күшті деңгейге көтеру үшін оңтайлы мүмкіндіктер мен жағдайлар жасау, сондай-ақ ерекше қабілеттерді ашатын балалардың дұрыс даму бағытын белгілеу үшін ақыл-ой дамуын түзету бойынша жалпы және жеке ұсыныстар жасалды.

В декабре месяце педагогом-психологом Ивушкиной А.А в дистанционном формате была проведена диагностика познавательных процессов (одаренность учащихся) среди учащихся 3-х и 4-х классов. Данное исследование включало дифференциацию методик для учащихся с целью выявления уровня развития общих способностей в простых и гимназических классах. Данные субтесты имели следующее содержание:

1) дополнение предложений: возникновение рассуждений, здравый смысл, акцент на конкретно–практическое чувство реальности;

2) исключение слова: классификация, чувство языка, индуктивное речевое мышление, точное выражение словесных значений, способность вчувствоваться; включается рецептивный компонент.

3) аналогии: словесно-логическое мышление, способность комбинировать, подвижность мышления, индуктивное мышление.

По итогу данного исследования, психологом была проведена интерпретация полученных данных, сделан анализ, даны необходимые рекомендации классным руководителям и учащимся. На совещание при директоре Ивушкиной А.А был подготовлен подробный анализ данного исследования, сделаны выводы. Для классных руководителей были разработаны общие и индивидуальные рекомендации по коррекции умственного развития с целью создания оптимальных возможностей и условий для подтягивания слабых учащихся до уровня сильных, а также установить правильное направление развития детей, обнаруживающих особые способности.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.