MENUMENU
MENUMENU

Тренинговые занятия с целью развития творческих способностей.

Сәуір айында педагог-психолог А.А. Ивушкина бірінші сынып оқушыларымен шығармашылық қабілеттерін дамыту мақсатында тренингтік сабақтар өткізді. Оқушылардың шығармашылық қабілеттерін дамыту: тәуекелге қабілеттілік, дивергентті ойлау, ойлау мен іс-әрекеттегі икемділік, ойлау жылдамдығы, түпнұсқа идеяларды білдіру, жаңа, бай қиялды ойлап табу, екіұшты заттарды қабылдау, жоғары эстетикалық құндылықтар сияқты процестерді дамытуға ықпал етеді.

Осы сабақтың қорытындысы бойынша психолог алынған мәліметтерді түсіндірді,қиялдың жоғары деңгейі бар оқушылар бірден байқалды. Қалғандарына ой-өрісін кеңейтуге, шығармашылық тапсырмаларға (модельдеу, сурет салу, ертегілер, рөлдік және сюжеттік ойындар және т. б.) қызығушылықты оятуға бағытталған қажетті ұсыныстар берілді)

В апреле месяце педагогом-психологом Ивушкиной А.А с учащимися первых классов были проведены тренинговые занятия с целью развития творческих способностей. Развитие творческих способностей учащихся  способствуют развитию таких процессов как: способность рисковать, дивергентное мышление, гибкость в мышлении и действиях, быстрота мышления, способность высказывать оригинальные идеи, изобретать что-то новое, богатое воображение, восприятие неоднозначных вещей, высокие эстетические ценности.

    По итогу данного занятия, психологом была проведена интерпретация полученных данных, учащиеся с высоким уровнем воображения были сразу отмечены. Остальным были даны необходимые рекомендации направленные на расширение кругозора, побуждение интереса к творческим заданиям (лепка, рисование, сказки, ролевые и сюжетные игры и т.д)

    Станет ли ребёнок талантливой личностью с признаками одарённости? Это зависит от широкого спектра причин и факторов. Важную роль в этом играют взрослые, перед педагогом стоит нелегкая задача по созданию максимально благоприятных, комфортных условий для всестороннего развития ученика, формированию ситуации успеха, которая будет положительно мотивировать и стимулировать творческую активность одарённых школьников. На протяжении работы в школе, мы пытаемся достичь этого и достигаем!!

Бала дарындылық белгілері бар дарынды тұлға бола ма? Бұл көптеген себептер мен факторларға байланысты. Мұнда ересектер маңызды рөл атқарады, мұғалімнің алдында оқушының жан-жақты дамуы үшін ең қолайлы, жайлы жағдай жасау, дарынды оқушылардың шығармашылық белсенділігін ынталандыратын және ынталандыратын сәттілік жағдайын қалыптастыру қиын міндет тұр. Мектептегі жұмыс барысында біз бұған қол жеткізуге тырысамыз және оған қол жеткіземіз!!

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.