MENUMENU
MENUMENU

Антикоррупционный стандарт поведения работников

«Қостанай қаласы әкімдігінің білім бөлімінің №5 А мектеп гимназиясы» ММ директоры бұйрығымен бекітілген

________________________

14.02.2018 жылдан № 33 н.қ.

 

«Қостанай қаласы әкімдігінің білім бөлімінің №5 «А» мектеп-гимназиясы» ММ қызметкерлерінің сыбайлас жемкорлыққа қарсы

СТАНДАРТЫ

 1. «Қостанай қаласы әкімдігінің білім бөлімінің №5 «А» мектеп-гимназиясы» ММ қызметкерлерінің осы сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарты (бұдан әрі – Стандарт) «Сыбайлас жемкорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Казакстан Республикасының 2015 жылғы 18 қарашадағы Заңының 10-бабы 2-тармағына сәйкес ақпараттық-талдамалы, ұйымдастыру-құқықтық және материалдық-техникалық қамтамасыз ету қызметін жүзеге асырған кезде туындайтын қоғамдық қатынастар саласында сыбайлас жемқорлықтың алдын алуға бағытталған қала әкімінің ұсынымдар жүйесін құрайды.
 2. Стандарт «Қостанай қаласы әкімдігінің білім бөлімінің №5 «А» мектеп-гимназиясы» ММ қызметкерлерінің жемқорлыққа қарсы тұрақты тәртібін қалыптастыру және сыбайлас жемқорлық көріністерін дер кезінде анықтау және олардың тигізетін теріс әсерлерін алдын алу болып табылады.
 3. Стандарттың қағидалары мыналар болып табылады:

1) заңдылық;

2) транспаренттілік;

3) әдептілік;

4) жеке және заңды тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделерінің сақталуы және оларды сыбайлас жемқорлық көріністерден қорғау;

5) мүдделер қақтығысын болдырмау.

 1. Қызметкерлер лауазымдық өкілеттіктерін орындаған кезде саяси партиялар, қоғамдық бірлестіктер және олардың органдарымен байланысты емес Қазақстан Республикасының заңнамалары талаптарын басшылыққа алады.
 2. Қызметкерлер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы аясында:

5.1. Жеке және заңды тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделерін іске асырған кезде мыналарды:

1) азаматтар мен ұйымдардың өтініштерін қараған кезде азаматтардың құқықтары мен бостандығына басымдылық, бюрократизм мен жөнсіздікке жол бермеуді;

2) азаматтардың заңды құқықтарын іске асырудың ең қысқа мерзімі және заңды мүдделерін қамтамасыз етуді;

3)мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің регламенттеріне және стандарттарына сәйкес мемлекеттік қызмет көрсетуді;

4) қызмет алушыларға шығу тегіне, әлеуметтiк, лауазымдық және мүлiктiк жағдайына, жынысына, нәсiлiне, ұлтына, тiлiне, дiнге көзқарасына, нанымына, тұрғылықты жерiне байланысты немесе кез келген өзге мән-жайларға байланысты қандай да бір кемсітушіліксіз бірдей қолжетімділікті қамтамасыз етеді.

5.2. Жол берілмейді:

1) азаматттың өтінішін қарау мәселенi объективтi шешуге мүдделiлiк бiлдiрмейдi деп саналатын адамға жүктелген жағдайда;

2) шағым берген адамға зиян келтіретін немесе оның мүддесіне қатысты шағым берілген жағдайға;

3) шағымдарды iс-әрекеттерiне (әрекетсiздiгiне) шағым жасалып отырған лауазымды тұлғалардың қарауына жiбермеуге;

4) адамның жеке өмірі, жеке және отбасылық құпиясы туралы мәліметті оның келісімінсіз жария ету мүмкіндігіне;

5) өтінішке қатысы жоқ азаматтың жеке басы туралы деректер жинауға жол бермеу.

6) Өз құзыреті шегінде басқару және өзге де шешімдер дайындаған және қабылдаған кезде мыналарға:

7) барлық құрылымдық бөлімшелер мен лауазымды тұлғалардың құзыретін нақты шектеу және және оларды жұмыс істеуін келісу;

8) лауазымдық өкілеттіктерді орындауға қатынасы жоқ және (немесе) Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзуға бағытталған бұйрықтар мен көрсетілімдерді шығаруға жол бермеу;

9) туыстық, жерлестік және жеке сенімділік қасиеттері бойынша кадрларды іріктеу және орналастыру жағдайларына жол бермеу;

10) мекеме қызметкерлерінің жеке өмірі туралы мәліметті олардың келісімінсіз жария етуге жол бермеу;

11) әріптестерге, басшыларға және өзге де лауазымды тұлғаларға сыйлық жасамау және мүліктік пайда немесе артықшылық пайда алу үшін қызметтік өкілеттілікті пайданала отырып қызметтік емес қызмет көрсетпеу.

5.3. Меритократия қағидаларын сақтау.

5.4. Қабылданып жатқан шешімдердің заңдылығы үшін дербес жауап беру.

5.5. Мемлекеттік меншіктің сақталуын қамтамасыз етуге, өзіне сеніп тапсырылған мемлекеттік меншікті, автокөлік құралдарын қоса алғанда, ұтымды, тиімді және тек қызметтік мақсатта ғана пайдалануын қамтамасыз ету,

5.6. Қызметкерлердің қызметін нақты бағалау, сонымен қатар оларға көтермелеу және жаза беруде әділдік көрсету.

5.7. Күнделікті іс-қызметте:

1) Қоғамның мемлекетке және оның институттарына, білім беру мекемесіне деген сенімін сақтайды және нығайтады;

2) Жалпы қабылданған моральдік-этикалық нормаларды сақтайды;

3) Мемлекеттік биліктің беделін нығайтуға, Қазақстан Республикасына кір келтіретіндей және мемлекеттік қызмет мүддесіне қайшы келетін әрекеттер жасауға жол бермеуді, соның ішінде сыбайлас жемқорлық көріністеріне қарсы тұруды, мемлекеттік қызметшілер үшін заңнамада белгіленген шектеулер мен тыйымдардың қатаң түрде сақталуын қамтамасыз етеді;

4) Лауазымдық өкілеттіктерді және соған негізделген беделiн жеке басының, топтық және өзге де қызметтiк емес мүдделерге пайдалануға алып келуi мүмкін әрекеттерді жасауға жол бермейді;

5) Оларға мәлім болған сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар туралы басшылыққа және (немесе) құқық қорғау органдарына жедел түрде жеткізеді;

6) Мүдделер қақтығысы туындағанда, қызметтік міндеттерін орындаған кезде жеке қызығушылықтар туындағанда, сыбайлас жемқорлық әдетіне және сыйлық алуға көндіру туралы тікелей немесе тура басшыға қажет болған жағдайда жеткізеді;

7) Әріптестерге және басшыға өзара қатынастың белгіленген тәртібін бұзатын, қызметтік бейтарап шешім қабылдауға әсер ететін заңсыз өтініштермен жүгінуден бас тартады;

8) Қызметтік өкілеттіктерді орындауға байланысты сыйлық қабылдамайды және сыйламайды;

9) Мүліктік және мүліктік емес пайда және артықшылық алу не пайда түсіру мақсатында таратуға жатпайтын қызметтік және өзге де ақпаратты пайдаланбайды;

10) Тікелей туыстық қатынастағы (ата-анасы, жұбайы, іні, апа-қарындасы, балалары) адамдардың тікелей бағынышты немесе бақылауындағы лауазымдарға тағайындалудан бас тартады;

11) Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-әрекет жасауға, сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарын ашуға белсенділік танытады;

12) Орындауға алған өкімнің заңсыздығына күмәні туралы тікелей басшысына жазбаша түрде шұғыл хабарлайды;

13) Құқықтық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы жоғары мәдениетті сақтауды қолдайды;

14) Мүдделер қақтығысының, сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарының және олардың салдарының туындау мүмкіндігінің себептері мен шарттарын жою жөніндегі шараларды тұрақты негізде қабылдайды;

15) Қызметтік тәртіп пен қызметтік намысты сақтайды;

16) Басшыға қатысты олардың лауазымдық мүмкіндіктері арқылы жеке сенімділік көрінісіне, пайда және артықшылық алуға тырысуға жол бермейді;

17) Өзінің қызметтік міндеттерін орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында сәйкес азаматтық-құқықтық, әкімшілік, қылмыстық жауапкешілікте болады.

 

 1. Басшы:

1) Өзінің мінез-құлқымен бейтараптық, шындық, жеке тұлғаның намысына және адамгершілігіне құрмет көрсетудің үлгісін көрсетеді;

2) Басшылықты бірегей, бөлу қызметі арқылы жүзеге асырады және қабылдаған шешімдерінің заңдылығы үшін жеке жауапты болады;

3)Лауазымдық өкілеттіктерден тыс тапсырмаларды орындауды қарамағындағылардан талап етпейді;

4) Қарамағындағы қызметкерлер қызметтік міндеттерін орындау барысында туындаған мүдделердің қақтығысын реттеу жөнінде түпкілікті шараларды уақтылы қабылдайды;

5) Сыбайлас жемқорлықтың алдын алу және сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарын жасауға ықпал ететін себептер мен шарттарды жою жөнінде түпкілікті шараларды уақтылы қабылдайды;

6) Қарамағындағылармен құмар ойындарына қатысудан бас тартады;

7) Өзінің қарамағындағы қызметкерлердің арасында сыбайлас жемқорлық жұмыс жағдайы және олардың сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасауларына жол бермеу үшін жеке жауапты болады.

8) Қызметтен тыс сипаттағы мәселелердi шешу барысында қарамағындағы қызметкерлердің іс-қызметтеріне ықпал ету үшiн қызмет бабын пайдаланбау;

9) Қарамағындағы қызметкерлерді сыбайлас жемқорлық заң бұзушылық жасауға итермелемеу;

10) Казакстан Республикасының заңнамасына кайшы және (немесе) қызметтік өкілеттіктерді орындауға қатысы жоқ бұйрықтар мен нұсқаулар бермеу;

11)Қарамағындағы қызметкерлерді орынсыз айыптауға, дөрекiлiк факторларына, адамның ар-намысына тиюiне, жөнсiздiкке, дөрекi мiнез-құлыққа жол бермеу;

12) Қарамағындағы лауазымды тұлғалардың арасындағы еңбек жүктемесiнің бiркелкi бөлінбеуіне жол бермеу;

13) Қарамағындағы лауазымды тұлғалардың мiндеттерi мен қызметтiк өкiлеттiгiнiң көлемiн нақты және анық белгiлеу;

14) Тауарларды, жұмыстарды, қызметтердi сатып алуға байланысты мемлекеттiк сатып алуды iске асыру кезiнде мыналар ұсынылады:

14.1. Мемлекеттiк сатып алу үшiн пайдаланылатын ақшалай қаражатты оңтайлы және тиiмдi жұмсау;

14.2. Заңда көзделген жағдайларды қоспағанда мемлекеттiк сатып алуды өткiзу рәсiмiне қатысу үшiн әлеуеттi жеткiзушiлерге тең мүмкiндiктер ұсыну;

14.3. Мемлекеттiк сатып алу процесiнiң ашықтығы мен айқындығын қамтамасыз ету;

14.4. Сыбайлас жемқорлық белгiлерiне жол бермеу;

14.5. Атқарушылық құжаттар бойынша орындалмаған мiндеттемелерi бар және Бiрыңғай борышкерлер тiзiлiмiне қосылған әлеуеттi жеткiзушi және (немесе) оларға тартылатын қосалқы мердiгер (бiрлесiп орындаушы) ретiнде катысуына жол бермеу.

Утвержден

Приказом директора ГУ

«Школа-гимназия №5А

отдела образования акимата

города Костаная»

(печать и подпись имеется)

№ 33 о.д. от 14.02.2018 года

 

 

Антикоррупционный стандарт

поведения работников ГУ «Школа-гимназия №5А отдела образования акимата города Костаная »

 

 1. Антикоррупционный стандарт поведения работников ГУ

«Школа-гимназия №5А отдела образования акимата города Костаная »

(далее – Стандарт) разработан в соответствии со статьей 10 Закона Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года «О противодействии коррупции» и представляет собой систему рекомендаций, направленную на предупреждение коррупции в сфере общественных отношений, возникающих при осуществлении информационно-аналитического, организационно-правового и материально-технического обеспечения деятельности акима города.

 1. Стандарт предназначен для формирования устойчивого антикоррупционного поведения работников

ГУ «Школа-гимназия №5А отдела образования акимата города Костаная »,

достижения атмосферы нетерпимости к любым проявлениям коррупции, а также для своевременного выявления коррупционных проявлений и предотвращения их негативных последствий.

 1. Принципами Стандарта являются:

1) законность;

2) транспарентность;

3) этичность;

4) соблюдение прав и законных интересов физических и юридических лиц и их защита от коррупционных проявлений;

5) недопущение конфликта интересов.

 1. Работники школы при исполнении должностных полномочий руководствуются требованиями законодательства Республики Казахстан и не связаны с решениями политических партий, общественных объединений и их органов.
 2. Работники школы в рамках действующего законодательства Республики Казахстан:

5.1.При реализации прав и законных интересов физических и юридических лиц обеспечивают:

1) Приоритет прав и свобод граждан, недопустимость проявлений бюрократизма и волокиты при рассмотрении обращений граждан и организаций;

2) Минимальный срок реализации прав и обеспечения законных интересов граждан;

3) Оказание государственных услуг в соответствии со стандартами и регламентами государственных услуг;

4) Равный доступ услугополучателям без какой-либо дискриминации по мотивам происхождения, социального, должностного и имущественного положения, пола, расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, места жительства или по любым иным обстоятельствам;

5.2. Недопустимость:

1) Случаев, когда рассмотрение обращения гражданина возлагается на лицо, в отношении которого есть основания полагать, что оно не заинтересовано в объективном решении вопроса;

2) Обращения жалобы во вред лицу, подавшему жалобу, или в интересах которого она была подана;

3) Направления обращений должностным лицам, действия которых обжалуются в обращении;

4) Возможности разглашения без согласия граждан сведений об их частной жизни, личной и семейной тайне;

5) Установления данных о личности гражданина, не относящихся к обращению.

6) При подготовке и принятии управленческих и иных решений в рамках своей компетенции обеспечивают:

7) Четкое разграничение компетенции и согласованное функционирование всех структурных подразделений и должностных лиц;

8) Недопустимость издания приказов и указаний, не имеющих отношение к исполнению должностных полномочий и (или) направленных на нарушение законодательства Республики Казахстан;

9) Недопустимость случаев подбора и расстановки кадров по признакам родства, землячества и личной преданности;

10) Не допускать необоснованной передачи сведений о персональных данных работников организации;

11) Не дарить коллегам, руководителям и иным должностным лицам подарки и не оказывать неслужебные услуги для получения с использованием должностных полномочий имущественной выгоды, блага либо преимущества;

5.3. Соблюдать принцип меритократии;

5.4. Нести персональную ответственность за законность принимаемых решений.

5.5. Обеспечивать сохранность имущества, рационально, эффективно в служебных целях использовать собственность, включая автотранспортные средства.

5.6. Проявлять справедливость и объективность при оценке результатов их деятельности, а также при применении мер поощрения и взысканий;

5.7. в повседневной деятельности:

1) Сохраняют и укрепляют доверие общества к работе в организации образования, государству и его институтам;

2) Соблюдают общепринятые морально-этические нормы;

3) Обеспечивают поддержание авторитета государственной власти и недопущение действий, способных дискредитировать Республику Казахстан и противоречащих интересам в работе, в том числе противостояния проявлениям коррупции, строгого соблюдения установленных законодательством для работников школы запретов и ограничений;

4) Не допускают совершение действий, которые могут привести к использованию должностных полномочий и основанного на них авторитета в личных, групповых и иных неслужебных интересах;

5) Незамедлительно доводят до сведения руководства и (или) правоохранительных органов о ставших им известными случаях коррупционных правонарушений;

6) При необходимости доводят до сведения непосредственного или прямого руководителя о возникновении конфликта интересов, личной заинтересованности при исполнении служебных обязанностей, о склонении к коррупционному поведению и получению подарков;

7) Воздерживаются от обращения к коллегам и руководителям с неправомерными просьбами, нарушающими установленный порядок взаимоотношений, которые могут оказать влияние на принятие ими беспристрастного служебного решения;

8) Не принимают, и не дарят подарки в связи с исполнением служебных полномочий;

9) Не используют служебную и иную информацию, не подлежащую распространению, в целях получения или извлечения имущественных и неимущественных благ и преимуществ;

10) Отказываются от назначения на должность, если она связана с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью лиц, состоящих в близких родственных отношениях (родители, супруги, братья, сестры, дети);

11) Проявляют активность в противодействии коррупции, в раскрытии коррупционных правонарушений;

12) Незамедлительно в письменной форме сообщают непосредственному руководителю о сомнениях в правомерности полученного для исполнения распоряжения;

13) Поддерживают соблюдение высокой правовой и антикоррупционной культуры;

14) На постоянной основе принимают меры по устранению причин и условии возможного возникновения конфликта интересов, коррупционных правонарушений и их последствий;

15) Соблюдают служебную дисциплину и служебную этику;

16) Не допускают в отношении руководства проявлений личной преданности, стремления к получению выгод и преимуществ за счет их должностных возможностей;

17) За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих служебных обязанностей несут гражданско-правовую, дисциплинарную, административную, уголовную ответственность, в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

 1. Руководитель:

1) Своим поведением служит примером беспристрастности, справедливости, бескорыстия, уважительного отношения к чести и достоинству личности;

2) Осуществляет руководство путем единоличной распорядительной деятельности и несет персональную ответственность за законность принимаемых решений;

3) Не требует от подчиненных исполнения поручений, выходящих за рамки их должностных полномочий;

4) Своевременно принимает исчерпывающие меры по урегулированию конфликта интересов, возникшего у подчиненного сотрудника в ходе выполнения им своих служебных обязанностей;

5) Принимает исчерпывающие меры по предупреждению коррупции и устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений;

6) Воздерживается от участия в азартных играх с подчиненными;

7) Несет персональную ответственность за состояние антикоррупционной работы среди подчиненных им сотрудников и недопущение совершения ими коррупционных правонарушений.

8) Не использовать служебное положение для оказания влияния на деятельность подчиненных при решении вопросов внеслужебного характера;

9) не принуждать подчиненных к совершению коррупционных правонарушений;

10) не отдавать явно невыполнимых распоряжений или выходящих за рамки их должностных обязанностей, а также противоречащих законодательству;

11) не допускать по отношению к подчиненным работникам необоснованных обвинений, фактов грубости, унижения человеческого достоинства, бестактности, некорректного поведения;

12) не допускать неравномерного распределения трудовой нагрузки между должностными лицами, находящимися в подчинении;

13) конкретно и четко определять задачи и объем служебных полномочий подчиненных должностных лиц;

14) При осуществлении государственных закупок, связанных с приобретением товаров, работ, услуг, должностным лицам рекомендуется:

14.1. Оптимально и эффективно расходовать денежные средства, используемые для государственных закупок;

14.2. Предоставлять потенциальным поставщикам равные возможности для участия в процедуре проведения государственных закупок, кроме случаев, предусмотренных Законом;

14.3. Обеспечивать открытость и прозрачность процесса государственных закупок;

14.4. Не допускать коррупционных проявлений;

14.5. Не допускать участие в качестве потенциального поставщика и (или) привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя), имеющих неисполненные обязательства по исполнительным документам и включенных в Единый реестр должников.