MENUMENU
MENUMENU

Методический совет

«2019-2020 оқу жылында білім беру үдерісін нормативті-құқықтық қамтамасыз ету»

№5 «А» мектеп – гимназиясында 2019 жылдың қыркүйек айында бастауыш сынып мұғалімдерінің әдістемелік бірлестік отырысы өткізілді. Бұл отырыста оқушылардың функционалдық сауаттылықтарын дамыту және білім беру сапасын арттыру қарастырылды.

Осы отырыста директордың ҒӘЖ орынбасары — Амренова Қ.З., диретордың ТЖ бойынша орынбасарлары — Томина Т.Н. мен Касицкая  Н.С. және әдістемелік бірлестік жетекшісі – Хасенова А.В. сөз сөйледі.

Функционалдық сауаттылық – адам қабілетінің сыртқы ортамен және басқа жағдайлардағы қарым – қатынастарға барынша тез бейімделіп оған енуі, қатынасқа түсуі. Қарапайым сауаттылықтан айырмашылығы – жеке тұлғаның қабілеттерін түсіну, оқу, жай қысқа, қарапайым мәтіндерді құрастыру, қарапайым арифметикалық амалдарды, әрекеттерді жүзеге асыруы, функционалдық сауаттылық атомдық деңгейдегі білімі, біліктілігі, дағдысы бар, жеке тұлғаның өз әрекетін нақты мәдени ортада, тіршілікте керекті деңгейде іске асыра білуі.

Функционалдық сауаттылықтың бар екенін біз тек оның болмаған жағдайы кездескен жағдайларда  ғана білеміз. Сол себепті, функционалдық сауаттылық жайлы айтып қана қоймай, функционалдық сауатсыздықтың қоғамдық қатынастардағы дамуда тежеу келтіретін негізгі факторлардың бірі болып табылып отыр.

Сондай – ақ, оқу жылының басында нормативтік актілер қабылданды. Балалардың салауатты өмір сүру дағдыларын қалыптастыруда  тәрбие жұмыстарының бағыттары мен іс – шараларының жоспарларының бағыттары таңдалды.

Школьное методическое объединение на тему:

« Нормативно-правовое обеспечение образовательного процессав 2019-2020  учебном году».

В сентябре 2019 г. в Школе-гимназии №5а прошло методическое заседание учителей начальных классов, на котором рассматривали вопросы  о Повышении качества образования, как важнейшем условии формирования и развития функциональной грамотности школьников.

На заседании выступали зам.директора  по НМР  Амренова К.З., Зам.директора  по УВР  Томина Т.Н.,Касицкая Н.С. и  руководитель МО Хасенова А.В. Функциональная грамотность – способность человека вступать в отношения с внешней средой и максимально быстро адаптироваться и функционировать в ней. В отличие от элементарной грамотности как способности личности читать, понимать, составлять простые короткие тексты и осуществлять простейшие арифметические действия, функциональная грамотность есть атомарный уровень знаний, умений и навыков, обеспечивающий нормальное функционирование личности в системе социальных отношений, который считается минимально необходимым для осуществления жизнедеятельности личности в конкретной культурной среде.

О существовании функциональной грамотности мы узнаем, только столкнувшись с ее отсутствием. Поэтому приходится говорить не столько о функциональной грамотности, сколько о функциональной безграмотности, что является одним из определяющих факторов, тормозящих развитие общественных отношений. Также были приняты нормативные акты на начало учебного года. Были выбраны направления воспитательной работы и план мероприятий по формированию у детей навыков здорового образа жизни.